Η εταιρεία «Παράγοντας Ψ» δύναται να παρέχει υψηλής ποιότητας και χαμηλού κόστους υπηρεσίες με πολλαπλασιαστικό όφελος για εταιρείες και άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα. Η σύγχρονη επιστημονική ψυχολογική γνώση παρέχει τα αναγκαία εργαλεία για τη διάγνωση και αξιολόγηση ατομικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων που απαιτούνται για την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιακών καθηκόντων. Ταυτόχρονα, η ανάπτυξη ενός υγιούς εργασιακού περιβάλλοντος συμβάλλει άμεσα στην αύξηση της ικανοποίησης των εργαζομένων της εταιρείας από την εργασία τους και συνεπαγόμενα στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών και στην αύξηση της παραγωγικότητας τους.

Οι υπηρεσίες μας κοστολογούνται αναλόγως του αιτήματος και μετά από υποβολή προσφοράς με συγκεκριμένους όρους ως προς την ευθύνη της εταιρείας μας για την αποτελεσματικότητα της παρέμβασης.

  • Θέματα Προσωπικού: Εκπαίδευση /Αξιολόγηση / Πρόσληψη
  • Εκτίμηση ψυχολογικών κινδύνων στην εργασία
  • Ανάπτυξη υγιούς εργασιακού κλίματος
  • Headhunting
  • Mystery shopping